HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Căn cứ theo Nghị quyết số 10/NQ-BVF-HĐTV.2018 ngày 24 tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Đình An giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm