HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty như tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/NQ-BVF-HĐTV.2021 v/v bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt