HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt ra quyết định số 142/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Đăng Thành giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo./.