HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về ủy quyền người thực hiện công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc ủy quyền người thực hiện Công bố thông tin theo công văn đính kèm:

Công văn số 341/BVF-GSTT.2022 v.v ủy quyền người thực hiện Công bố thông tin