HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ BÁN NIÊN 2023 CỦA CÁC QUỸ BVBF, BVFED VÀ BVPF

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố thông tin về hoạt động quản lý quỹ 06 tháng 2023 của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), chi tiết tại file đính kèm: