HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ vủa công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây: