HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Quỹ BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây:

CV số 107 v.v Giao dịch CCQ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ