HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan của người nội bộ - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây:

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ BVFED