HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG - QUỸ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của cổ đông Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây: