HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về danh mục chứng khoán cơ cấu quỹ BVFVND

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng công bố danh mục chứng khoán cơ cấu quỹ ETF BVFVN DIAMOND, chi tiết tại file đính kèm

Công văn số 203/BVF-HĐ.2023 thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu quỹ BVFVND