HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin về báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVPF tại kỳ 04/06/2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng báo cáo thông tin về sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVPF tại ngày 04/06/2021, cụ thể tại file đính kèm:

CV số 172/BVF-HĐ.2021 v.v báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của Quỹ BVPF tại kỳ 04/06/2021