HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF, cụ thể tại file đính kèm

Công văn số 374/BVF-HĐ.2021 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF