HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF & BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF & BVFED, cụ thể tại file đính kèm:

Công văn số 180/BVF-HĐ.2022 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF

Công văn số 181/BVF-HĐ.2022 v/v Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED