HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED, cụ thể tại file đính kèm:

Công văn số 77/BVF-HĐ.2022 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED