HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin v/v Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF cụ thể tại file đính kèm

Công văn số 399/BVF-HĐ.2021 v/v Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF