HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 57/BVF-HĐ.2023 và 58/BVF-HĐ.2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF và BVFED, cụ thể tại file đính kèm: