HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 47/BVF-HĐ.2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF, cụ thể tại file đính kèm:

Công văn số 47/BVF-HĐ.2023 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF