HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 420/BVF-HĐ.2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF, cụ thể tại file đính kèm:

Công văn số 420/BVF-HĐ.2022 v/v Báo cáo điều chỉnh sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVPF