HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 302/BVF-HĐ.2022

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED, cụ thể tại file đính kèm

Công văn số 302/BVF-HĐ.2022 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED