HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin theo CV số 108/BVF-HĐ.2023

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED, cụ thể tại file đính kèm:

Công văn số 108/BVF-HĐ.2023 v/v Báo cáo sai lệch hạn chế đầu tư của quỹ BVFED