HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY QUẢN LÝ BẢO VIỆT VÀ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ DO BVF QUẢN LÝ

Ngày 27 tháng 05 năm 2021, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) cho 03 năm tài chính tiếp theo, chi tiết như sau:

  • Hợp đồng số 26052021/BVF-EY ngày 26 tháng 05 năm 2021 cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của BVF.