HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty quản lý Bảo Việt và các quỹ đầu tư do BVF quản lý

Ngày 07 tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) chi tiết như sau:

  • Hợp đồng số 01.2018/BVF-EY ngày 07 tháng 08 năm 2018 cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và 2020 của BVF.
  • Hợp đồng số 02.2018/BVF-EY ngày 07 tháng 08 năm 2018 cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 cho các Quỹ đầu tư do BVF quản lý.

Chi tiết xem tại file đính kèm