HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CÁC QUỸ ĐẦU TƯ DO BVF QUẢN LÝ

Ngày 30 tháng 06 năm 2022, Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY), chi tiết như sau:

  • Hợp đồng số 30062022/BVF-EY ngày 30 tháng 06 năm 2022 cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của các quỹ do BVF quản lý.