HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố thông tin Bản cáo bạch sửa đổi năm 2023 của các quỹ BVBF, BVFED và BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Bản cáo bạch sửa đổi năm 2023 của các quỹ BVBF, BVFED và BVPF, cụ thể tại link đính kèm: