HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố tài liệu xin ý kiến ĐNHĐT Quỹ BVBF v/v Điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố tài liệu xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) v/v Điều chỉnh nguyên tắc, phương pháp định giá các tài sản trong danh mục đầu tư, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: