HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố tài liệu xin ý kiến ĐNHĐT Quỹ BVBF v/v Điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản lần II

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố tài liệu xin ý kiến ĐNHĐT Quỹ BVBF v/v Điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản trong danh mục đầu tư theo ý kiến của UBCKNN, cụ thể tại tờ trình đính kèm dưới đây: