HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Tài liệu họp ĐHNĐT bất thường quỹ BVFED năm 2018

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Tài liệu họp ĐHNĐT bất thường Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) năm 2018 cụ thể như sau: