HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2023 - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố nội dung và tài liệu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) như sau: