HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ trân trọng công bố quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng - Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt, cụ thể tại file đính kèm: