HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Phương án Chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký - Giám sát quỹ BVFED

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo Phương án Chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký - Giám sát của quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt như sau:

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ – GIÁM SÁT

TT

Công việc

Thời gian

1

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát

24/4/2020

2

Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, với ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế

05/05/2020

3

Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt phương án thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

05/05/2020

4

Công bố thông tin kế hoạch chuyển đổi

05/05/2020

5

UBCKNN cấp giấy phép sửa đổi

20/05/2020

6

Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi

31/05/2020

7

Tài khoản tiền gửi ngân hàng và tài khoản lưu ký chứng khoán của Quỹ BVFED được Vietcombank chuyển nơi quản lý từ Vietcombank – Ba Đình sang Vietcombank Trụ sở chính.

01/06/2020

8

Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát do Vietcombank – Ba Đình lập và gửi UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày chốt giá trị tài sản ròng của Quỹ để chuyển giao giữa Vietcombank – Ba Đình và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế

01/06/2020

9

BVF, Vietcombank – Ba Đình, Vietcombank – Trụ sở chính và đại diện Ban Đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký, giám sát

01-03/06/2020

10

Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế nộp  biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát lên UBCKNN

01-03/06/2020

11

BVF thông báo cho nhà đầu tư và UBCKNN về việc hoàn tất chuyển đổi

04-05/06/2020

 

Chi tiết Phương án Chuyển đổi Ngân hàng LKGS 

Giấy chứng nhận thay đổi NHGS