HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Nghị quyết ĐHNĐT Quỹ BVBF 2016 v/v Điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Nghị quyết ĐHNĐT Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt năm 2016 về việc điều chỉnh Nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản