HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố kết quả giao dịch bán CCQ BVFED của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Kết quả giao dịch bán CCQ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) của người có liên quan của người nội bộ theo file đính kèm dưới đây.