HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVBF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản về việc điều chỉnh nguyên tắc, phương pháp định giá tài sản của Quỹ BVBF và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVBF. Thông tin cụ thể tại file đính kèm dưới đây: