HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ NĂM 2021 CỦA CÁC QUỸ BVBF, BVFED VÀ BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ năm 2021 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) cụ thể như sau: