HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính và hoạt động đầu tư Quý IV của các quỹ BVBF, BVPF và BVFED năm 2017

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), cụ thể như sau: