HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư Quý IV.2019 - Quỹ BVBF, BVFED và BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính và hoạt động đầu tư Quý IV năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), cụ thể như sau: