HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư quý IV năm 2015 của quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Công ty TNHH Quản lý quỹ xin công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư quý IV năm 2015 của quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), chi tiết tại file đính kèm: