HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động đầu tư Quý II năm 2016 của Quỹ BVFED,BVBF và BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động đầu tư Quý II năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), cụ thể như sau: