HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư QI.2020 quỹ BVIF

Công ty QNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư QI.2020 của Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt, cụ thể như sau: