HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư Q4. 2019 quỹ BVIF

Công ty QNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo Hoạt động đầu tư Q 4.2019 của Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt, cụ thể như sau: