HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động đầu tư Q3.2023 của quỹ BVFED, BVPF và BVBF

Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố báo cáo tài chính và báo cáo Hoạt động đầu tư Q3.2023 của quỹ BVFED, BVBF và BVPF, như sau: