HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính năm 2021 của quỹ BVIF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2021 của Quỹ Giá trị Bảo Việt (BVIF), chi tiết vui lòng xem tại link đính kèm:

Báo cáo Tài chính năm 2021 - Quỹ BVIF