HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2016 của Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF), cụ thể tại file đính kèm dưới đây: