HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính năm 2015 của quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt xin công bố Báo cáo Tài chính năm 2015 của quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), chi tiết tại file đính kèm: