HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quỹ BVIF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF). Cụ thể tại các file đính kèm dưới đây: