HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: