HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính đã qua Kiểm toán và Báo cáo Định kỳ hoạt động đầu tư năm 2018 của quỹ BVBF, BVFED và BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng Công bố Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán và Báo cáo Định kỳ Hoạt động đầu tư năm 2018 của các Quỹ BVPF, BVFED và BVBF. Cụ thể tại các file đính kèm dưới đây: