HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán năm 2014 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo Tài chính đã qua kiểm toán năm 2014 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), cụ thể tại file đính kèm dưới đây: