HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo tài chính bán niên các quỹ BVBF, BVPF và BVFED năm 2017

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của các quỹ mở, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: