HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính Bán niên 2023 đã qua kiểm toán - Quỹ BVBF, BVFED, BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính Bán niên 2023 đã qua kiểm toán của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), cụ thể như sau: